دسته بندی فیلتر ها

دو برند ام وی ام و چری دارای مدل های متفاوت و زیادی هستند. پیسوان در این بخش به ارائه انواع فیلتر های هوا و کابین و روغن و بنزین مربوط به این دو برند میپردازد. آوردن تمام فیلتر ها از تمام مدل های خودرویی در یک بخش و جستجوی یک فیلتر در میان آنها کاری ملال آور خواهد بود. به همین دلیل فیلتر ها در چهار دسته بندی فیلتر روغن و فیلتر هوا و فیلتر کابین و صافی بنزین مرتب شده اند.