دسته بندی فیلتر ها

برند بزرگ مزدا دارای مدل های بسیار زیاد و متنوع میباشد. به همین دلیل آوردن تمام فیلتر ها از تمام مدل های خودرویی در یک بخش و جستجوی یک فیلتر در میان آنها کاری ملال آور خواهد بود. به همین دلیل فیلتر ها در چهار دسته بندی فیلتر روغن و فیلتر هوا و فیلتر کابین و صافی بنزین مرتب شده اند.